O konferenci

Mezinárodní konference (ANJ)

Mezinárodní konference (oficiálním jazykem je angličtina) má tři nosná témata:

 1. Fotogrammetrie a laserové skenování pro BIM při projektování, výstavbě a provozu dopravních staveb.
 2. Měřictví a BIM v oblasti výstavby, správy a řízení provozu budov.
 3. Aplikační úlohy fotogrammetrie a laserového skenování v technologiích BIM pro vodní hospodářství a městská odvodnění.

Podrobné informace naleznete na http://mvpbim2019.org. Přihlášené referáty jsou recenzované a budou zařazené do databáze Scopus.

Národní konference (ČJ)

Národní konference je zaměřena na aktuální problémy digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě a na připravované legislativní a organizační změny:

 • digitalizace stavebního řízení,
 • novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb., č. 416/2009 Sb. aj.),
 • současný stav legislativy BIM a její návaznost na digitalizaci stavebního řízení, praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií,
 • digitální technické mapy ČR (DTM ČR), stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a bytů v katastru nemovitostí.

Hlavní témata národní konference


Seminář S1: Stavby v informačních systémech veřejné správy
Datum konání: 25. 9. 2019.


Odborní garanti:

 • JUDr. Daniela Šustrová, ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu,
 • Ing. Jaroslav Holý, vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

Seminář je určen pro: pracovníky stavebních úřadů, realitní kanceláře, developery, velké vlastníky aj.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S1:

V první přednášce uvede problematiku Digitální technické mapy ČR Michal Souček (člen pracovních podskupin RVIS – Architektura a Financování DTM ČR, MMR – poradce náměstka). Pohovoří o vizích, východiscích, datovém obsahu a objasní procesní schéma správy dat, postup její implementace, aktuální stav přípravy a realizace.

Následovat bude přednáška Registr územní identifikace adres a nemovitostí, kterou přednese Ing. Jiří Formánek (vedoucí oddělení správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální). Popíše referenční údaje o územní identifikaci a adresách, propojení údajů o stavebních objektech v ISÚI a o budovách v KN, zkvalitňování datového fondu a možnost reklamací, rozšiřování datového fondu o účelové územní prvky a RÚIAN jako administrativní zdroj pro Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

V přednášce Stavby v katastru nemovitostí popíše Ing. Jaroslav Holý (vedoucí oddělení metodiky a kontroly Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu) údaje o stavbách, způsoby zápisu staveb do katastru, přebírání údajů z RÚIAN, poskytování a užívání údajů katastru nemovitostí.

Byty v katastru nemovitostí je závěrečnou přednáškou JUDr. Daniely Šustrové, LL.M. (ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu). Popíše východiska bytové úpravy a právní rámec, dualitu jednotek, možnosti vymezení jednotek a novelu občanského zákoníku týkající se bytů.


Seminář S2: BIM pro investory
Datum konání: 25. 9. 2019.


Odborní garanti:

 • Ing arch. Petr Vaněk, czBIM,
 • Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI,
 • Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, zástupce ČSRES.

Seminář je určen pro: velké investory, stavební firmy, architekty a projektanty, banky.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S2:

V prvním bloku přednášek uvede problematiku BIM a její významnost pro rozvoj moderního stavebnictví, pohovoří o životním cyklu budov a staveb z pohledu BIM Ing. Petr Vaněk z czBIM.

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba představí plán vládní Koncepce BIM 2022 stručným přehledem toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlí termíny datový standard stavebnictví a český smluvní standard.

Ing. Martin Sirotek naváže svojí přednáškou se zkušenostmi s BIM v rámci projektové přípravy liniových staveb firmy PRAGOPROJEKT a.s.

Projektování metodou BIM v oblasti liniových a dopravních staveb pohledem statika představí Marek Michna z firmy Michna&Perháč s.r.o.

Pavel Lacina z czBIM ukáže, co vše mohou obsahovat BIM data, jaký je jejich proces vytváření a sdílení. Jaká je kapitálová hodnota dat ve stavebnictví, ale i v jiných odvětvích. Na jak velká data se připravit? Pomocí jakých nástrojů data organizovat v průběhu projektu atd.

Se zkušenostmi a postupy při zavádění metody BIM pro dopravní stavby seznámí účastníky Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Navazující přednášky Ing. Petra Provazníka ze SŽDC a Ing. Josefa Šejnohy z ŘSD ČR popíší stav využívání metody BIM, postup implementace a pilotní projekty. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) zahájila aktivity související s možnostmi využití metody Building Information Modelling (BIM) již v roce 2017. V současnosti se této metodě věnuje tým specialistů, kteří ve spolupráci s dalšími organizacemi veřejného sektoru (MPO, MD, SFDI) koordinují přípravu organizace na implementaci této metody. Tento tým od roku 2018 sbírá zkušenosti z pilotních projektů železničních infrastrukturních staveb, které nejen zvyšují povědomí trhu o této metodě, ale zejména na základě prvních praktických poznatků jsou postupně vytvářena pravidla a standardy BIM procesů i informačních modelů. Obdobně je tomu i v ŘSD ČR.

Lukáš Kutil, Marek Přikryl z Exact Control Systém ukáží softwarové řešení pro automatizaci vypočtu 3D modelu stavby, k zlepšení geometrie opravované silnice (reprofilace). Nový 3D model stavby vzniká v rámci přípravy projektové dokumentace stavby a navigačních dat pro výstavbu na základě návrhového IRI a požadovaných geometrických parametrů vozovky.

Ing. Valentýn Avramov, místopředseda představenstva a technický ředitel ENESA a.s. pohovoří o reálných  zkušenostech  s přípravou a realizací BIM projektu TZB zadávaného metodou D&B (Design & Build) s úrovní PD DPS LOD 300+ pro Novou Radnici Prahy 12 a dále o koordinaci projektové  dokumentace, odhalování kolizí v projektech více subdodavatelů i vytváření virtuální reality.

Zkušenosti s BIM projekty, konkrétní příklady a úspěšné realizace představí Obdobně budou zástupci ČSRES informovat o svých projektech a zkušenostech, které zavádění BIM přináší.

Na závěr prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. čtyřnásobný mistr světa ve vodním slalomu z Fakulty stavební, Katedry zdravotního a ekologického inženýrství, ČVUT v Praze, přednese krátkou přednášku o použití BIM technologií a pozve zájemce na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhá v budově D.


Seminář S3: Digitální pasport komunikací a moderní mapovací systém pro tvorbu DTM ČR
Datum konání: 25. 9. 2019.


Uzavřený seminář: firma Grid a.s.

Odborní garanti:

 • Ing. Zdeněk Štefka, GRID a.s.,
 • Ing. Ladislav Jasenovský,  vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS, TSK Praha,
 • Ing. Petr Borový, Melies, s.r.o.

Seminář je určen pro: správcovské a investorské organizace, městské části a stavební úřady.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S3:

V první části budou presentovány moderní metody pasportizace komunikací, jejich obsah, ale zejména pak presentace datových sad pasportů a jejich další možné využití.

Následně budou diskutovány možnosti propojení datových sad pasportů s digitálními mapovými podklady, ale i popisnými informacemi za účelem vytvoření komplexního a všestranně využitelného geografického informačního systému.

V další části budou presentovány moderní metody sběru geoprostorových dat mobilními mapovacími  systémy. Vyhodnocené datové sady zobrazují veškeré vybavení komunikací i městské zástavby, rovněž tak vlastností povrchů silnic a dopravních staveb  v jednotném prostorovém souřadném systému S-JTSK a BPv.

Velká pozornost bude věnována diagnostice vozovek a související legislativě MD ČR.

Praktické zkušenosti s datovými sadami pasportů a datovými sadami z mobilních mapovacích systémů,  jejich široké využití v hl.m. Praze představí Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS, TSK Praha.


Seminář S6: Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek
Datum konání: 25. 9. 2019.


Uzavřený seminář (https://www.koncepcebim.cz/471-podzimni-smrst-workshopu-s-vladni-koncepci-bim), pořádá Česká agentura pro standardizaci, přihlášky na e-mail bim@agentura-cas.cz.

Odbornými garanty jsou: Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM a JUDr. Lukáš Klee, PhD., LL.M., MBA vedoucí pracovní skupiny PS02.

Diskuzní pracovní seminář je součástí „Podzimu s vládní Koncepcí BIM“ a „Konceptem metodik a výstupů PS02 a souvisí se zaváděním Koncepce BIM do českého stavebnictví pořádané odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S6:

Projednávaná témat jsou: Smlouvy a veřejné zakázky ve stavebnictví aktuálně. Český standard smlouvy pro výstavbu. Smlouvy a BIM – BIM protokol. Zadávání veřejných zakázek a BIM. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek.


Seminář S4: Digitalizace stavebního řízení
Datum konání: 26. 9. 2019.


Odborní garanti:     

 • Bc. Václav Nebeský, náměstek člena vlády MMR,
 • Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE z.s.,
 • Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK,
 • Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního, MMR,
 • Milan Pour, vedoucí střediska majetkoprávních činnosti, PRAGOPROJEKT a.s.,
 • ČSRES (sdružení regulovaných elektroenergetických společností).

Seminář je určen pro: pro pracovníky stavebních úřadů, ať již prvoinstančních, či odvolacích (krajských úřadů) a dále pro zástupce investorů, aby hledali vzájemné zpětné vazby v problematice povolovacích řízení (rozhodovací praxe), neboť tyto vazby jsou zásadní pro  vytvoření pravidel, která jsou v současné době živě společensky diskutována.

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S4:

Digitalizace stavebního řízení – náměstek člena vlády MMR Václav Nebeský ve společné přednášce s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT UNIE, pohovoří o současném stavu příprav, úspěších, ale i problémech, které toto zásadní společenské téma přináší.

Novelizaci souvisejícího zeměměřického zákona ve vazbě na Digitální technickou mapou ČR (DTM ČR) představí Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK.

Ing. arch. Eva Mikulová z Ministerstva dopravy doplní informace o nových změnách postupů při přípravě, umisťování a povolování liniových staveb (o přehledu změn v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba přiblíží plán vládní Koncepce BIM 2022 – z pohledu návaznosti metody BIM na připravovanou digitalizaci stavebního řízení. Vysvětlí termíny datový standard stavebnictví a český smluvní standard. Pohovoří o vazbě BIM na digitalizaci stavebního řízení.

Informace z rozhodovací praxe stavebních úřadů a současné zkušenosti s digitalizací stavebního řízení i situaci na stavebních úřadech obecně přiblíží Ing. Ivana Jakoubková (ředitelka odboru územně a stavebně správního MMR) a Mgr. Jana Janečková (vedoucí právního oddělení Magistrátu hl. m. Prahy).

Zástupci ČSRES seznámí účastníky se zásadními pohledy a zkušenostmi velkých vlastníků a investorů se stavebním řízením v ČR.

Digitální technická mapa ČR, pojetí, obsah a procesy správy dat, využití DTM ČR ve vazbě na proces stavebního řízení a zpracování dokumentace staveb včetně BIM jsou témata vystoupení Mgr. Jiří Čtyrokého, Ph.D., ředitele sekce SPI Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy.

Praktické zkušenosti s poskytováním informací ke stavebnímu řízení z pohledu TSK PRAHA na příkladě Hl. města Prahy představí Ing. Ladislav Jasenovský, vedoucí odd. inf. rozvoje a GIS.

Na závěr  prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D, čtyřnásobný mistr světa ve vodním slalomu z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze, pronese krátkou přednášku o použití technologií BIM a pozve zájemce na praktickou ukázku rekonstrukce vodohospodářské laboratoře, která probíhá v budově D.


Seminář S5: Digitalizace stavebního řízení a BIM
Datum konání: 26. 9. 2019.


Odborní garanti:     

 • Karel Večeře, předseda ČÚZK
 • Václav Nebeský, náměstek člena vlády MMR,
 • Zdeněk Zajíček (prezident ICT UNIE)
 • Martin Janeček, Ministerstvo dopravy, odbor strategie
 • Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI,
 • Milan Pour, vedoucí střediska majetkoprávních činnosti, PRAGOPROJEKT a.s.,

Seminář je určen pro: partnery, sponzory, vystavovatele a vybrané pozvané účastníky

Klíčová témata v diskusním bloku semináře S5:

 • Karel Večeře, předseda ČÚZK. Zkušenosti s více než 20letou realizací  digitálního katastru nemovitostí, problematika údržby dat a jejich obnova, spolupráce s ostatními složkami státu, RÚIAN,  spolupráce v rámci navrhované struktury „nový portál stavebníka“, DTM ČR.
 • Martin Janeček, Ministerstvo dopravy, odbor strategie. Témata procesu přípravy staveb v rezortu MD, návrhy na urychlení přípravy staveb, spolupráce veřejného a soukromého sektoru u dopravních staveb.
 • Václav Nebeský, náměstek člena vlády MMR, Mgr. Zdeněk Zajíček (prezident ICT UNIE). Digitalizace stavebního řízení.

Program konference je postupně aktualizován zde.